Slide
Slide

กำหนดการ


ที่ วันที่ รายการ
1 18 - 31 ตุลาคม 2564

ยืนยันขอรับสิทธิ์เยียวยาลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี

1. ผู้ปกครองทุกคนเข้าระบบ https://refundsatit.pkru.ac.th เพื่อยืนยันขอรับสิทธิ์เยียวยาลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี

2. พิมพ์ใบยืนยันสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยาลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

2 8-21 พฤศจิกายน 2564

งานการเงิน บัญชีและรายได้ จะดำเนินการโอนเงินเยียวยาลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบพร้อมเพย์ (ที่ผูกบัญชีไว้กับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น)