Slide
Slide

รายละเอียดโครงการ

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19


ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ส่งข้อมูลนักเรียนจำนวน 673 คน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือนักเรียนคนละ 2,000 บาท ภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือแจ้งผลการอนุมัติงบประมาณตามจำนวนนักเรียนลงมาแล้วตามหนังสือเลขที่ อว 0208.4/13546 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564

ทั้งนี้เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ ฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติของกระทรวงการคลัง รวมทั้ง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โรงเรียนจึงกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายโครงการ ฯ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ปกครองหรือผู้มีสิทธิรับเงิน ดังนี้

1.1 การยืนยันข้อมูลขั้นตอนที่ 1 คือ การยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครองและนักเรียนผ่านแบบฟอร์มที่โรงเรียนจัดทำขึ้น โดยโรงเรียนกำหนดให้ผู้ปกครอง 1 ท่านเท่านั้นเป็นผู้ยืนยันตนของนักเรียน โดยผู้ปกครองที่ยืนยันตนต้องมีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน ในกรณีที่ผู้ปกครองมีบุตรหลานมากกว่า 1 ระดับชั้น การยืนยันตนขอความร่วมมือเป็นผู้ปกครองท่านเดียวกัน และต้องระบุข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและสามารถตรวจสอบได้

1.2 การยืนยันข้อมูลขั้นตอนที่ 2 คือ การยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ หรือไม่รับสิทธิ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดทำขึ้นและผู้ปกครองต้องเป็นบุคคลเดียวกับ การยืนยันข้อมูลในขั้นที่ 1 โดยโรงเรียนจะเปิดระบบการยืนยันตัวตนขั้นนี้สำหรับผู้ปกครองหรือผู้มีสิทธิ รับเงินระหว่างวันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ช่องทางการการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ปกครองหรือผู้มีสิทธิรับเงินทั้ง 2 ขั้นตอน โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียน

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติของกระทรวงการคลังและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงกำหนดให้มีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนผ่านระบบ KTB Corporation Online โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ปกครองหรือผู้มีสิทธิรับเงินผ่านยังบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครองหรือผู้มีสิทธิรับเงินที่ได้ยืนยันตนผ่านทั้ง 2 ขั้นตอน โดยมหาวิทยาลัยมีกำหนดการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนระหว่างวันที่ 8 - 21 พฤศจิกายน 2564


ดูประกาศฉบับเต็ม